Oferta dla deweloperów

Zakończenie budowy to dla Dewelopera zamknięcie ważnego etapu we współpracy z klientami – nabywcami lokali w nieruchomości. Po tym etapie następuje kolejny, nie mniej ważny rozdział we współpracy z właścicielami lokali. Do momentu podpisania pierwszego aktu notarialnego jedynym właścicielem nieruchomości pozostaje deweloper i to on jest odpowiedzialny za funkcjonowanie budynku. Praktyka pokazuje, że często zanim zostanie podpisany pierwszy akt i powstanie wspólnota lokale są przekazywane mieszkańcom w celu rozpoczęcia prac remontowych. W tym czasie budynek wraz ze wszystkimi instalacjami zaczyna „żyć” i potrzebuje fachowej opieki. Zasiedlenie budynku, następnie powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej i naprawy gwarancyjne, to tylko część spraw, którymi trzeba się zająć tak żeby właściciele mieszkań mogli cieszyć się w pełni komfortem mieszkania.

Nasza firma przeprowadzi Państwa przez ten etap w taki sposób aby nabywcy mieszkań którzy Państwu zaufali mieli pewność, że dokonali słusznego wyboru kupując lokal w Państwa inwestycji.

Pragniemy nadmienić, iż na niektórych nieruchomościach rozpoczynaliśmy jako zarządca powierzony i pomimo zmiany zarządu na właścicielski obdarzono nas zaufaniem i doceniono nasze zaangażowanie, co spowodowało że do dziś administrujemy nieruchomością wspólną.

Do współpracy z każdym deweloperem podchodzimy indywidualnie, a zakres usług jest dostosowywany w zależności od potrzeb i oczekiwań. Każdy element przygotowanej oferty może zostać na Państwa życzenie zmodyfikowany. W przypadku zainteresowania z Państwa strony, przygotujemy stosowną propozycję obejmującą zakres usług dodatkowych oraz stawkę wynagrodzenia za wykonywane czynności.

Poniżej przedstawiamy standardowe czynności wykonywane przez naszą firmę w ramach powierzenia nam zarządu nieruchomością wspólną:

DZIAŁANIA PRZED POWOŁANIEM WSPÓLNOTY ORAZ POWOŁANIE WSPÓLNOTY

 • przygotowanie dla Dewelopera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości,
 • analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych dostosowanych do standardu nieruchomości,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
 • rejestracja wspólnoty – wystąpienie o nadanie NIP, REGON,
 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty w tym budżetu wspólnoty, stosownych regulaminów oraz organizacja pierwszego zebrania,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej.

BIEŻĄCE ADMINISTROWANIE

 • przygotowywanie umów z dostawcami i usługodawcami Wspólnoty, przeprowadzanie konkursów ofert, renegocjowanie umów, rekomendowanie najlepszych ofert oraz proponowanie optymalizacji finansowych związanych z zamówionymi usługami,
 • zarządzanie, nadzór oraz kontrola nad realizacją umów i rozliczeń wszystkich usługodawców i dostawców Wspólnoty,
 • szczegółowa kontrola nieruchomości przez administratora potwierdzona pisemnym protokołem z obchodu nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Wspólnoty, prowadzenie rejestru dokumentów oraz ich archiwizacja,
 • prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,
 • zapewnienie właścicielom lokali dostępu do dokumentów Wspólnoty,
 • występowanie do właścicieli lokali o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
 • organizacja i prowadzenie zebrań Wspólnoty, przygotowywanie projektów uchwał, zbieranie podpisów pod uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów,
 • realizacja podjętych uchwał,
 • ewidencjonowanie zgłoszeń o awariach, usterkach, zlecanie napraw, nadzór nad ich realizacją i odbiorem,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad realizacją remontów i modernizacji przeprowadzanych w ramach przyjętego planu gospodarczego oraz planu remontowego, zakończony protokolarnym odbiorem prac,
 • opracowywanie planów remontów (rocznych i pięcioletnich) dla nieruchomości wraz z oszacowaniem kosztów realizacji,
 • organizowanie za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów przeglądów serwisowych oraz przeglądów budowlanych wynikających z Prawa Budowlanego,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.
 • raportowanie zadań wykonanych oraz przewidzianych do wykonania wraz z aktualnym statusem danej sprawy,
 • egzekwowanie wykonania gwarancyjnych prac naprawczych, usuwania usterek, udzielania wszelkiej możliwej pomocy mieszkańcom,
 • pozostałe działania na korzyść Wspólnoty takie jak reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz oraz w kontaktach między właścicielami, proponowanie metod na pozyskiwanie pożytków, np. z opłaty za wynajem powierzchni reklamowej w części wspólnej,
 • podstawowa obsługa prawna. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw współpracujemy z kancelarią prawną, która specjalizuje się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.

KSIĘGOWOŚĆ

Obowiązki związane z księgowością wykonywać będziemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Weles 3. W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

 • internetowy, indywidualny dostęp każdego mieszkańca do swojego konta rozliczeń. Oprócz informacji księgowych na platformie zamieszczane będą ważne informacje dotyczące Wspólnoty,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej w oparciu o podjęte uchwały i zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • przygotowywanie rozliczeń mediów dla lokali indywidualnych,
 • czytelne rozliczanie płatności wnoszonych przez właścicieli lokali zgodnie z uchwałami Wspólnoty,
 • udzielanie bieżącej informacji o stanie kont księgowych kartotek właścicieli,
 • prowadzenie windykacji przedsądowej,
 • prowadzenie rozliczeń, oraz stała kontrola prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur. Każdy rachunek będzie weryfikowany i akceptowany przez administratora, zanim zostanie przedłożony do realizacji płatności,
 • prowadzenie rachunku bankowego, cykliczne przygotowywanie paczek przelewów oraz przekazywanie ich do realizacji zarządowi (lub uprawnionemu organowi Wspólnoty). Przelewy wykonywane są elektronicznie,
 • nadzór nad terminowym płaceniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno – prawnych przypadających na nieruchomość wspólną,
 • przygotowywanie projektów rocznych budżetów nieruchomości zawierających plany remontowo – modernizacyjne i korekty tych planów zgodnie z oczekiwaniami zarządu wspólnoty,
 • Sporządzanie czytelnych projektów rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującym prawem.

Inne sprawy niewymienione powyżej, zgodne z charakterem i zakresem umowy zarządzania/administrowania Wspólnotą.

Zachęcamy do kontaktu i spotkania w celu osobistego przedstawienia usługi jaką świadczymy.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony, przygotujemy stosowną propozycję obejmującą zakres usług oraz stawkę wynagrodzenia za wykonywane czynności.

Kontakt z nami